Systemy sprzedaży

ISOForm 9001

ISOForm 9001 jest zestawem aplikacji wspomagających skuteczne wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.
Księga Jakości

ISOForm 9001 pozwala zarządzać m.in.:
 • Dokumentacją ISO 9001, włącznie z procesem recenzji, dystrybucji, aktualizacji i archiwizacji dokumentów
 • Audytami wewnętrznymi
 • Działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Przeglądami kierownictwa
 • Kontaktami z klientami
 • Kontaktami z dostawcami, w tym procesem ich kwalifikacji
 • Reklamacjami
 • Sprawami handlowymi (w tym ofertowanie i umowy)
 • Sprzętem, wyposażeniem pomiarowym i oprogramowaniem
 • Personelem i szkoleniami.

ISOForm 9001 pozwala w łatwy sposób:
 • Komunikować oczekiwania i zadania
 • Koordynować pracę
 • Kontrolować stan i sposób wykonania zadań.

ISOForm 9001 bazuje na elektronicznym obiegu dokumentów - pozwala to:
 • Istotnie skrócić czas potrzebny do udostępnienia nowego lub zmodyfikowanego dokumentu
 • Wyeliminować papierowy obieg dokumentacji i zapisów w firmie
 • Zautomatyzować powiadamianie wszystkich zainteresowanych osób o zmianach w dokumentacji.

ISOForm 9001 to rozwiązanie przeznaczone na platformę Lotus Domino/Notes:
 • Proste w instalacji i wygodne w użyciu
 • Zintegrowane z pocztą elektroniczną
 • Wyposażone w autoryzację dokumentów opartą na podpisie elektronicznym.
Audyty wewnętrzne i działania korygujące
ISOForm 9001 składa się z następujących modułów:
 • Aplikacja Dokumenty ISO 9001 wspomaga zarządzanie dokumentacją Systemu Jakości, pozwala na nadzorowanie dokumentu na każdym etapie jego cyklu rozwoju, automatyzuje rozpowszechnianie dokumentów. Kluczem obiegu dokumentów jest powiadamianie pocztą elektroniczną zintegrowane z dokumentami w bazie Lotus Notes.
 • Aplikacja Audit jest sprzężona z aplikacją Dokumenty ISO i służy do przygotowywania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością oraz do nadzorowania przebiegu działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Aplikacja Sprzęt i Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie i nadzorowanie całego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania będącego w użytkowaniu firmy, w tym wymagającego okresowego wzorcowania.
 • Aplikacja Insoft CRM - Kontakty Handlowe umożliwia zarządzanie informacjami związanymi z kontrahentami: klientami, potencjalnymi klientami, użytkownikami końcowymi, dostawcami, w tym także usług audytorskich ISO 9001 oraz jednostkami certyfikującymi ISO. Jest to fragment rozwiązania Insoft CRM zintegrowany z bazami ISO 9001. W ramach bazy Insoft CRM rejestrowane są zapisy związane m.in. z procesami: handlowymi (zapytania, oferty i umowy), realizacji zamówień, zakupów (w tym kwalifikacji dostawców), obsługi klienta (w tym reklamacje i zgłoszenia - rejestrowanie i obsługa reklamacji zgłaszanych przez klientów).
 • Aplikacja Personel w zakresie norm ISO 9001 umożliwia m.in. gromadzenie i egzekwowanie wymagań szkoleniowych dotyczących pracowników zatrudnionych na konkretnych stanowiskach pracy, obsługę spotkań i Kół Jakości związanych z Systemem Zarządzania Jakością, inicjowanie działań będących wynikiem spotkania lub Koła Jakości, przypisywanie ich wyznaczonym osobom i dokumentowanie wyników działań związanych z realizacją zadania. Aplikacja Personel pozwala także prowadzić elektroniczną wersję Teczki Pracownika.

Wdrożenia ISOform 9001 prowadzone są także przez partnerów Insoft.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, iso@insoft.com.pl