Systemy sprzedaży


1. Formularz zmiany serwisu oprogramowania

Zmiana serwisu to procedura mająca na celu przypisanie Klienta do innego Opiekuna, czyli Partnera który będzie dokonywał sprzedaży oprogramowania i reagował na zgłoszenia serwisowe. Domyślnie Opiekunem Klienta jest firma która sprzedała Klientowi pierwotną wersję oprogramowania.

Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana serwisu przez Klienta. Ze względów technicznych i dla zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta zmiana serwisu wymaga zawiadomienia Insoft sp. z o.o. przez Klienta. Uprzejmie prosimy o informowanie o zamiarze zmiany serwisu przy wykorzystaniu formularza załączonego poniżej. Zawiadomienie o zmianie serwisu należy przesłać na następujący adres: market@insoft.com.pl.

Zmiana serwisu możliwa jest jedynie w dobrze uzasadnionych sytuacjach, dlatego też bardzo ważnym polem na formularzu jest Powód zmiany. Warunkiem do dokonania zmiany Opiekuna jest przede wszystkim brak nieuregulowanych zobowiązań Klienta wobec dotychczasowego Opiekuna.

Zmianę serwisu można przyspieszyć - wystarczy uzyskanie zgody od obecnego opiekuna i umieszczenie jej na dokumencie zmiany serwisu. Szare opcjonalne pole na samym dole przeznaczone jest do wypełnienia właśnie przez dotychczasowy serwis.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Zmiana serwisu.pdfZmiana serwisu.pdf lub Formularz zmiany serwisu.docxFormularz zmiany serwisu.docx


2. Formularz cesji oprogramowania

Cesja, czyli zmiana danych nabywcy oprogramowania, wykonywana jest bezpłatnie dla Klientów posiadających aktualną subskrypcję aktualizacji. Dla pozostałych Klientów wiąże się z kosztem równym zakupowi upgradu.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Cesja.pdfCesja.pdf lub Formularz cesji.docxFormularz cesji.docx